Chemie

Ioniese waterbalans (KW)


Suiwer water ioniseer baie swak soos volg:

Die ewewigskonstante KC word gegee deur die uitdrukking:

Aangesien water in die vloeibare toestand is, bly die konsentrasie daarvan konstant, neem dit dus nie deel aan die formule nie en kan ons dit met KC vermenigvuldig deur 'n nuwe konstante te verkry. In hierdie geval, KW, dit wil sê die ioniese waterproduk.

KW is die ioniese ewewigskonstante van water. Die brief w kom van die Engelse woord water wat water beteken. Hierdie konstante hang af van die temperatuur. By 25 ° C is die ioniese ewewigskonstante van water:

Eenheid is dimensieloos, net soos die ander ewewigskonstantes. Hier is 'n paar konstantes vir verskillende temperature:

TEMPERATUUR (° C)

KW

0

0,11.10-14

40

3,0.10-14

100

51,3.10-14

Tipes waterige oplossings

Waterige oplossings van chemikalieë kan in drie soorte geklassifiseer word:
- suuroplossing
- basiese oplossing
- neutrale oplossing

Suuroplossing

Dit is die oplossing wat die H + ioonkonsentrasie hoër as die OH-ioon konsentrasie bevat.

Basiese oplossing

Dit is die oplossing wat die konsentrasie van die OH-ioon hoër bevat as die konsentrasie van die H + -ioon.

Neutrale oplossing

Dit is die oplossing wat die konsentrasie van die OH-ioon bevat wat gelyk is aan die konsentrasie van die H + ioon.