Chemie

Endotermiese reaksie


Dit is 'n chemiese reaksie waarvan die totale energie (entalpie) van sy produkte groter is as die van die reagense.

Dit beteken dat dit energie in die vorm van hitte absorbeer.

Neem die volgende voorbeeld, waar ons die entalpievariasie van 'n reaksie bereken.

As die waarde positief is (+), is die reaksie endotermies, dit wil sê dat dit energie opgeneem het om te gebeur.